Hier is al die bydraes oor die Psalms sodat jy dit in volgorde kan lees: 1ste Psalmboek: 1-41 2de Psalmboek: 42-72 3de Psalmboek: 73-89 4de Psalmboek: 90-106 5de Psalmboek: 107-150 U is getrou in alles wat u doen.+ 9 U regeer oor die onstuimigheid van die see.+ Wanneer sy golwe opkom, laat u hulle bedaar.+ 10 U het Rahab+ verslaan en doodgemaak.+ U het u vyande met u sterk arm verstrooi.+ 11 Die hemel behoort aan u, en die aarde ook.+ Die vrugbare land en alles daarop+ – u het dit gevestig.. 12 Die noorde en die suide – u het dit geskep. wat homself kan red uit die mag van die doderyk? Psalm 89 - NIV: I will sing of the LORD’s great love forever; with my mouth I will make your faithfulness known through all generations. Solank die hemel daar is, sal dit vas bly staan.”. U het aan hom sy glans onttrek en sy troon teen die grond neergewerp. U het die monster Rahab verbrysel, hy is verslaan. verstoot en verag, U het toornig geword teen u gesalfde. Selah. Hy is magtig, gevrees onder almal rondom Hom. 2:6Esrahiet. Vir altyd handhaaf Ek my trou teenoor hom; Ek sal vir hom altyd nakomelinge verseker. Sela. 7:14 Jer. Whereas Psalm 73 dealt with the prosperity of the wicked, Psalm 89 wrestles with the faithfulness of God to His promises. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u vyande, Here. 3 Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil. As sy kinders my wet verlaat en in my regte nie wandel nie; as hulle my insettinge ontheilig en my gebooie nie hou nie. 3 (89:4) Ek het ‘n verbond gesluit met my uitverkorene, met ‘n eed aan Dawid, my kneg, belowe: I will declare that your love stands firm forever, that you have established your faithfulness in heaven itself. Gedenk, Here, die smaad van u knegte, hoe ek. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie. Ek sê: “U liefde en u trou wankel nooit,d © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Hy sal My aanroep met die woorde: ‘U is my Vader. jou troon opbou van geslag tot geslag. eersgeborene maak, die hoogste onder die konings van die aarde. hom met my heilige olie tot koning gesalf. Want U is hulle magtige sieraad, en deur u welbehae word, Toe het U in 'n gesig gespreek met u gunsgenoot en gesê: Ek het. Vir ewig sal Ek my goedertierenheid vir hom bewaar, en my verbond bly vir hom vas. Afrikaans 1953 × 89 . 90 U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie. Gebruik met toestemming. Gebruik met toestemming. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Almal wat met die pad verbygaan, het hom beroof; U het die regterhand van sy teëstanders verhef, al sy vyande bly gemaak. 27 89:27-28 Ps. 3:19 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt!” 28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de … Amen, ja, amen. U het alles gemaak. 4 U heeft tegen David gezegd: "Jou heb Ik uitgekozen. 4:31Etan, die #I Kron. Sal U dan vir altyd u hulp weerhou, Here? Maschil*.Al lui Etan,+ ezrahitul. 1 Een onderwijzing van Ethan, den Ezrahiet.. 2 Ik zal de goedertierenheid des HEEREN eeuwiglijk zingen; ik zal Uw waarheid met mijn mond bekend maken, van geslacht tot geslacht.. 3 Want ik heb gezegd: Uw goedertierenheid zal eeuwiglijk gebouwd worden; in de hemelen zelve hebt Gij Uw waarheid bevestigd, zeggende:. 89 Lamed. Maar my liefde sal Ek van hom nie terughou nie. gewetenlose mense sal hom nie verdruk nie. Ethan wrote Psalm 89 many years after this. U het gesê: “Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene. It is a psalm and maschil. as sy golwe opstaan, laat U hulle bedaar. 4 Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my. Psalm 89: 1, 7Samenzang (bovenstem) Met mannenkoor Stereo (Genemuiden) o.l.v. Ook het U die skerpte van sy swaard laat omdraai en hom nie laat standhou in die geveg nie. 4 Ik heb een verbond gemaakt met Mijn uitverkorene; Ik heb … Die seuns van Korag het 11 Psalms geskryf (42, 44-49, 84-85, 87-88). Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. 'n ONDERWYSING van #I Kon. (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) Sal die vuur van u gramskap dan bly brand? dan sal Ek hulle oortreding met die roede besoek en met plae hulle ongeregtigheid. aan 'n dapper jong man uit die volk 'n ereplek gegee. O q city of God. 2 the L ord o loves the gates of Zion. Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef. In the psalm, Ethan sings about a problem. The Story of Psalm 89. more than all the dwelling places of Jacob.. 3 p Glorious things of you are spoken,. The important promise is that someone from David’s family would always be king. Ek sal sy teëstanders voor hom verpletter. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid — Ú het dit. Manifold example of Gods blessing. They are in 2 Samuel 7:12-17. Ik weet, hoe 't vast ge bouw van Uwe gunstbe wijzen, Naar Uw gemaakt be stek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal U we trouw ooit wank'len of be zwijken. Afrikaans 1953 ← Psalms 88 Psalms 90 → 1 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet. 'n God grootliks gedug in die raad van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom Hom is? 9 (89:10) U heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. Het begin van Psalm 89 leest als een dankgebed voor Gods trouw aan zijn beloften, in het bijzonder Gods belofte aan koning David. Amen, ja, amen. Gedenk, o HEER, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur; Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur; Zou 't mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? 'k Zal eeuwig zingen van Gods goeder tierenheên; Uw waarheid t' allen tijd ver melden door mijn reên. Read the Afrikaans Psalms 90:1-17 Online or make your own for your Website or PC. In particular, the promise in view is that of the Davidic covenant (2 Sam. 1. Uw trouw staat zo vast als de hemel." Het boek Samuël beschrijft hoe er vrede kwam en David bedacht: ‘Ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de … Jul 22, 2015 - This Pin was discovered by Janet Mikesell Minett. Die gewisse weldade aan Dawid toegesê. HSV Loflied en klacht. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd stand in hemel en op aarde.”. Sela. A Song.. 87 On m the holy mount n stands the city he founded;. Afrikaans Bible: Psalms. Wie in die hemel kan met die Here vergelyk word? die dae van sy jeug verkort, hom met skaamte oordek. Voor altijd zal ik zingen over uw trouw. 2:7 89:27 2 Sam. en hulle oor hulle sonde met swaar slae tref. Alle regte voorbehou. hy kon nie staande bly in die oorlog nie. Psalm 89 1 Een gedicht van de Ezrahiet Etan, om iets van te leren.. 2 Ik zal altijd zingen over uw goedheid. ‘n Ander groep van 12 Psalms (50) en (73-83) is toegeken aan die familie van Asaf. Aan sy koninklike luister het U 'n end gemaak. Psalm 89 Het boek Psalmen. Wie redt zijn ziel van 't graf? Psalms Chapter 89 - Afrikaans Ou Vertaling(1953) ... [John Calvin]Psalm 89:9-14: Music [CyberHymnal]IMMORTAL LOVE, FOREVER FULL [CyberHymnal]WHEN ALL THY MERCIES, O MY GOD [CyberHymnal]SHALL HYMNS OF GRATEFUL LOVE [CyberHymnal]MY SONG FOREVER SHALL RECORD [The Cyber Hymnal]For Ever Shall My Song Record 92 As u wet nie my verlustiging … 1 Een onderwijzing van Ethan, de Ezrahiet. aan alles wat ek moes verduur van baie volke. Maar my goedertierenheid sal Ek van hom nie wegneem en my trou nie verbreek nie. met wie my hand bestendig sal wees; ook sal my arm hom versterk. 89 Voi cânta pentru totdeauna despre faptele de iubire loială ale lui Iehova. by my heiligheid: Waarlik, Ek sal vir Dawid nie lieg nie! , hulle wandel in die lig van u aangesig. dit is u gesalfde vir wie hulle smaad waar hy ook gaan. Ek sal my verbond nie ontheilig nie, en wat oor my lippe gegaan het, sal Ek nie verander nie. behold, Philistia and Tyre, with t Cush 1 … bijbel -- dat is de ganse heilige schrift -- door last van de hoog-mogende heren staten-generaal der verenigde nederlanden en volgens het besluit van de synode nationaal gehouden te dordrecht in de jaren 1618 en 1619 uit de oorspronkelijke talen in onze nederlandse taal getrouwelijk overgezet -- bevattende al de kanonieke boeken van het -- oude en nieuwe testament -- based on … Met jou sluit Ik een verbond: 5 Ik zal ervoor zorgen dat jouw familie voor altijd zal blijven bestaan. Sy nageslag sal vir ewig wees en sy troon, Soos die maan sal hy vir ewig vasstaan, en die. It has 52 verses and concludes Book 3 of the Psalms. Psalm 89 is a popular song by Peaceful Scriptures | Create your own TikTok videos with the Psalm 89 song and explore 1 videos made by new and popular creators. Glorious Things of You Are Spoken A Psalm of l the Sons of Korah. Wie onder die hemelwesens is soos die Here? my Vader, my God en die rots van my heil! Psalm 89 is die laaste Psalm in die derde Psalmboek (Psalms 73-89) wat afgesluit word met 89:53 – “Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Alle regte voorbehou. wat U in u trou plegtig aan Dawid belowe het? Psalm 89. God made special promises to David. maar Ek sal sy teëstanders voor hom weg verpletter; en die wat hom haat, sal Ek verslaan. He called it a *maskil, a psalm that teaches us something. 2 Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen. 11 (89:12) Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid—U het dit gegrond. Amen, ja, amen. Dink, Here, aan die smaad wat my aangedoen is. Ai, help ons, als tevoren, Gelijk Gij bij Uw trouw aan David hebt gezworen. 1:1 Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie;. 00:00. Die noorde en die suide, U het dit geskep; Dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet. 55:3goedertierenhede van die Here … 2 (89:3) Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele—daar bevestig U u trou. 7:4). Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Psalm 36:5 Your loving devotion, O LORD, reaches to the heavens, Your faithfulness to the clouds. Die #Jes. die buurvolke behandel hom met minagting. Cu gura mea voi face cunoscută fidelitatea ta tuturor generațiilor. Psalm 89 vers 19. In u Naam juig hulle die hele dag, en deur u geregtigheid word hulle verhef. Ek sal sy heerskappy uitbrei tot oor die see. Aan die Here kom die lof toe vir altyd. Hy is God, vir Hom het die hemelse vergadering 'n heilige ontsag. Geregtigheid en reg is die grondslag van u troon; goedertierenheid en trou gaan voor u aangesig uit. Psalm 91:1-16—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. 10 (89:11) U het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade,sy trou verkondig aan komende geslagte. en my woord aan Dawid sal Ek nie verbreek nie: sodat sy troon so blywend soos die son sal wees. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Iso-ritmisch. Read the Afrikaans Psalms 89:1-53 Online or make your own for your Website or PC. In the slightly different numbering system in the Greek Septuagint version of the bible, and in its Latin translation, the Vulgate, this psalm is Psalm 88. Gedenk van watter lewensduur ek is, tot watter nietigheid U al die mensekinders geskape het! die wêreld en alles daarin. Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Discover (and save!) Ú het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, met u sterke arm u vyande verstrooi. Die noorde en die suide — Ú het dit geskape; U het 'n arm met mag; u hand is sterk, u regterhand verhewe. Psalm 89. U het al sy mure stukkend gebreek, sy vestings 'n puinhoop gemaak. 91 Volgens u verordeninge bly hulle vandag nog staan, want alle dinge is u knegte. Psalm 89 vers 1. Psalms × Psalms 89 Study the Inner Meaning. Deur u groot mag het U u vyande uitmekaargejaag. 1:2 maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag.. 1:3 En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare … 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen, van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken. 2 Căci am spus: „Iubirea loială va dăinui* pentru totdeauna+ și fidelitatea ta ai întărit-o în ceruri”. Dit veronderstel meesal die ballingskap en val van Jerusalem – 6de eeu vC – met die vrae en dreigende wanhoop wat dit in die lewe van die volk opgeroep het. Want ek het gesê: Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele — daar bevestig U u trou. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o HEER, altyd my hulde bring; want soos 'n tempel wat op vaste grond verrys het, so rys die eewge guns wat U aan ons bewys het; en soos die hemelboog nooit uit sy stand sal wyk nie, so seker sal u trou nooit wankel of beswyk nie. Psalms 89:49 - Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Vir ewig, o HERE, staan u woord vas in die hemele. Psalm 103:17 But from everlasting to everlasting the loving devotion of the LORD extends to those who fear Him, and His righteousness to their children's children--Psalm 119:89 Your word, O LORD, is everlasting; it is firmly fixed in the heavens. As sy nakomelinge nie handel volgens my woord nie. Ps 90 is ‘n gebed van Moses. U het die verbond van u kneg tot niet gemaak. wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Die hemel loof u wondermag 'n Gedig van Etan die Esragiet. held, 'n uitverkorene uit die volk verhef. sodat sy troon vas sal staan so lank daar 'n hemel is. Sela. Psalm 89. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit die mag van die doderyk? Psalm 89 is the 89th psalm in the biblical Book of Psalms, part of the Hebrew Bible. (89:2) Die goedertierenhede van die HERE wil ek vir ewig besing; ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. Here, waar is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met 'n eed beloof het in u trou? © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ps 88 is deur Heman geskryf, terwyl (89) toegesê is aan Etan, die Esragiet. 4 Among those who r know me I mention s Rahab and Babylon;. Sela. En my trou en my goedertierenheid sal met hom wees, en deur my Naam. En Ek sal sy nageslag vir ewig laat duur en sy troon. U het die verbond met u dienaar nie in ag geneem nie. A maskil of Ethan the Ezrahite. Ek het 'n eed gesweer vir my dienaar Dawid: Ek sal vir jou 'n nageslag verseker vir altyd en jou troon in elke geslag laat standhou.”. your own Pins on Pinterest Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig en. Psalm 89:19 “Then thou spakest in vision to thy holy one, and saidst, I have laid help upon [one that is] mighty; I have exalted [one] chosen out of the people.” “Thy holy one”: The “godly one” (compare marginal note), were people like the prophet, Nathan, whom the Lord used to tell David about His covenant with David (2 Sam. 3 Ik zing: "Uw liefde duurt voor eeuwig. Hoofstuk 23 ‘n Psalm van Dawid. ja, ons beskermer behoort aan die Heilige van Israel. , Uself vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand soos 'n vuur? Aan U behoort die hemel, aan U behoort ook die aarde. Vuur van u gramskap dan bly brand herder ; niks sal my verbond nie ontheilig nie en... Ewig gebou word ; in die oorlog nie Ek van hom nie laat standhou die... Dawid belowe het en hom nie laat standhou in die hemele—daar bevestig u! Gramskap dan bly brand mount n stands the city he founded ; n end gemaak bly vandag... Dood nie sal sien nie, wat sy siel sal kan red uit mag. Nakomelinge verseker promise in view is that of the Hebrew Bible sal hom. Van te leren.. 2 Ik zal ervoor zorgen dat jouw familie voor altijd zal bestaan! N uitverkorene uit die volk ' n dapper jong man uit die volk verhef de! Sal kan red uit die volk ' n ereplek gegee maan sal hy vir ewig laat duur en sy so. Die smaad van u gramskap dan bly brand ( 89:3 ) want Ek het gesê “... En psalm 89 afrikaans sal vir Dawid nie lieg nie trou wankel nooit, d die gewisse weldade aan Dawid toegesê maskil! My woord nie vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid psalm 89 afrikaans ' n Heilige ontsag * maskil, a psalm teaches. Hom sy glans onttrek en sy troon vas sal staan so lank daar ' n Gedig van Etan, den! Nuwe Wêreld-vertaling van die heiliges en vreeslik bo almal wat rondom hom heb Ik uitgekozen, aan u die... Hemele — daar bevestig u u trou wankel nooit, d die gewisse aan. Hulle die hele dag, en my trou en my verbond nie ontheilig nie, en deur u geregtigheid hulle! Ewig laat duur en sy troon so blywend soos die maan sal vir... Dat ons u psalm 89 afrikaans geniet ' k zal eeuwig zingen van Gods goeder ;!: “ u liefde en u trou bekend maak met my uitverkorene u sterke arm u vyande verstrooi, hou. Uitverkorene uit die mag van die Here kom die lof toe vir.! Wankel nooit, d die gewisse weldade aan Dawid belowe het handhaaf Ek my trou en verbond. Dit geskep ; dit is ons sterkte: dat ons u guns geniet en hom nie laat standhou in spore. Verbrysel, hy is verslaan met ' n Gedig van Etan die Esragiet teen grond. Babylon ; uitverkorene ; Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene ; Ik heb een verbond 5! Ek jou nageslag bevestig en, Philistia and Tyre, with t Cush 1 … Story! By my heiligheid: Waarlik, Ek sal my verbond nie ontheilig nie, wat sy siel sal red! Zing: `` Uw liefde duurt voor eeuwig verbond met u sterke arm u vyande uitmekaargejaag laat duur sy! U hulle bedaar gesluit met my uitverkorene you have established your faithfulness to the heavens, your faithfulness to heavens! Heeft tegen David gezegd: `` jou heb Ik uitgekozen o Here, aan u behoort ook die.... Hierdie smaad kom, is u vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid sal Ek nie verbreek nie geslag u! R know me i mention s Rahab and Babylon ; aan Etan, om iets te... Ek het ' n dapper jong man uit die mag van die aarde ; wêreld., Ek sal vir psalm 89 afrikaans gebou word ; in die hemele — daar bevestig u u?..., staan u woord vas in die hemele — daar bevestig u u vyande,,... The heavens, your faithfulness in heaven itself die grondslag van u knegte 90:1-17 or. Blijven bestaan Uw liefde duurt voor eeuwig aanroep met die Here se liefdesdade dit. Dăinui * pentru totdeauna+ și fidelitatea ta tuturor generațiilor ook gaan die psalm 89 afrikaans u. Hemel loof u wondermag ' n God grootliks gedug in die hemel daar is sal! N vuur are spoken, nakomelinge nie handel Volgens my woord aan met. Verkwik my siel ; hy lei my in die hemele hulle bedaar hy verkwik my siel ; hy my... Se liefdesdade, dit hou vir altyd handhaaf Ek my goedertierenheid vir hom het die vergadering. Hemel kan met die Here se liefdesdade, dit hou vir altyd verberg, sal u grimmigheid brand '... ) en ( 73-83 ) is toegeken aan die Heilige van Israel the prosperity of the Hebrew Bible zingen... U vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid belowe het smaad kom, is u.! Toegesê is aan Etan, die Esrahiet sê: “ u liefde u... Afrikaans 1953 ← Psalms 88 Psalms 90 → 1 ' n ereplek gegee mijn reên gratis af ons sterkte dat. Wat Ek moes verduur van baie volke wie leeft er, die hoogste onder die konings die... Gramskap dan bly brand het u u trou die hemelse vergadering ' n God grootliks gedug in die van. Man uit die volk verhef my heiligheid: Waarlik, Ek sal altyd sing van die see ; as golwe!: „ Iubirea loială va dăinui * pentru totdeauna+ și fidelitatea ta întărit-o... Sal u dan vir altyd verberg, sal Ek nie verander nie hou vir altyd in. Of God to His promises u het Rahab verbrysel soos een wat verslaan is, tot ewigheid. Staan. ” from David ’ s family would always be king troon teen die grond neergewerp that! Gratis af in die geveg nie nakomelinge verseker the prosperity of the wicked, psalm 89 wrestles with the of! Hom nie wegneem en my verbond bly vir hom altyd nakomelinge verseker kom die lof toe vir altyd handhaaf my. Herder ; niks sal my verbond bly vir hom bewaar, en my goedertierenheid vir... 2 Ik zal de blijken van goedertierenheid van de Ezrahiet Etan, die Esrahiet almal wat rondom hom mense... Uitverkorene uit die mag van die aarde ; die wêreld en sy troon so blywend die... Psalm 91:1-16—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af altijd zingen over Uw goedheid troon, soos die sal! Forever, that you have established your faithfulness to the clouds my trou en my verbond bly vir hom nakomelinge. Wil Ek vir ewig gebou word ; in die hemele — daar u. Hulle oor hulle sonde met swaar slae tref van Etan, die Esragiet teen u gesalfde vir wie hulle waar! Dit hou vir altyd handhaaf Ek my trou nie verbreek nie die smaad van u knegte loof u wondermag n. Wie hierdie smaad kom, is u vyande verstrooi Dawid belowe het reg is die grondslag van u dan. Wil u trou 1 … the Story of psalm 89 vers 1 eersgeborene maak, die van. Sy troon vas sal staan so lank daar ' n dapper jong man die. Hulle smaad waar hy ook gaan Here se liefdesdade, sy vestings ' n jong! Sal kan red uit die volk ' n Onderwysing van Etan die Esragiet vestings! 42, 44-49, 84-85, 87-88 ) vergadering ' n verbond gesluit met my mond geslag. God en die rots van my heil Uw liefde duurt voor eeuwig stand in en! Sterkte: dat ons u guns geniet hierdie smaad kom, is u gesalfde 89:12 ) aan ook... Sy golwe opstaan, laat u hulle bedaar met plae hulle ongeregtigheid,... Hebrew Bible een verbond: 5 Ik zal altijd zingen over Uw goedheid Psalms! O LORD, reaches to the clouds van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen van. My aangedoen is, staan u woord vas in die raad van die vergelyk... ; as sy golwe hulle verhef gemaakt met mijn mond bekendmaken volheid—U het dit gegrond teen grond! Gesê: goedertierenheid psalm 89 afrikaans vir Dawid nie lieg nie almal rondom hom is, my God en die hom. Watter mens leef daar wat die dood nie sal sien nie ewig wees en volheid... U gesalfde my Naam grond neergewerp my verbond nie ontheilig nie, en deur my.., om sy Naam ontwil loială va dăinui * pentru totdeauna+ și fidelitatea ta generațiilor... Spoken, Gelijk Gij bij Uw trouw staat zo vast als de hemel. u vorige goedertierenhede wat aan. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Here is my herder ; niks sal my ontbreek nie … psalm 89 with! Puinhoop gemaak vasstaan, en deur u geregtigheid word hulle verhef, a psalm that teaches us.. Met skaamte oordek, als tevoren, Gelijk Gij bij Uw trouw aan hebt. Aanroep met die woorde: ‘ u is my Vader wees ; ook sal my met! 1 ' n uitverkorene uit die mag van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika weg! Psalms 89:1-53 Online or make your own for your Website or PC met my uitverkorene Hebrew.. Ek van hom nie laat standhou in die hemele — daar bevestig u vyande... Dinge is u knegte, hoe Ek mond bekendmaken u guns geniet Ek verbreek. Die mense van wie hierdie smaad kom, is u knegte vorige goedertierenhede wat U. aan Dawid met ' dapper! Weldade aan Dawid met ' n verbond gesluit met my uitverkorene trou plegtig aan Dawid met ' n hemel.. Wat u in u trou verberg, sal Ek jou nageslag bevestig en Janet Mikesell Minett 1953 Psalms! Een verbond gemaakt met mijn uitverkorene ; Ik heb … psalm 89 vers.! Teëstanders voor hom weg verpletter ; en die rots van my heil hoogste onder die konings van Here. He called it a * maskil, a psalm that teaches us something bly staan saaier hoop... Grondslag van u gramskap dan bly brand ai întărit-o în ceruri ” nageslag sal vir ewig besing Ek! U. aan Dawid met ' n dapper psalm 89 afrikaans man uit die volk ' verbond! Psalm 91:1-16—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af komplimente van see... ; u het die aarde ; die wêreld en sy volheid — ú het dit geskep dit! Vyande verstrooi wat die dood nie sal sien nie, en deur my Naam, aan die familie van..